logo-NKC-CNC logo-ENOVER-CONCERE

logo-federaal logo-vlaanderen logo-brussel logo-wallonie

Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan

Eind 2018 heeft België haar ontwerp van geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2021-2030 overgemaakt aan de Europese Commissie. Meer info.

Tegen eind 2019 moeten de lidstaten van de Europese Unie hun definitieve plannen opmaken. Omdat het plan belangrijke thema’s afdekt met maatregelen die een directe of indirecte impact hebben op u als burger, is het belangrijk dat u uw voorstellen, bemerkingen en standpunten kenbaar maakt.

Dit kan u door:

  1. algemene bemerkingen te mailen naar nekp@enquete.belgium.be.

  2. aanvullende bemerkingen over deelplannen te mailen naar:

  3. deel te nemen aan deze online bevraging (4 juni - 15 juli)
    Het invullen van de vragenlijst duurt 10 tot 15 minuten. Op het einde is er ook een open invulveld waarin u bijkomende bemerkingen (max. 3000 woorden) kan geven. Let op:
    • U kan deze online bevraging op elk moment onderbreken om ze op een later tijdstip - via uw persoonlijke link - verder te zetten.
    • Uw antwoorden blijven strikt vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt, met respect voor de privacywetgeving. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt in het kader van deze bevraging en wordt onder geen beding doorgegeven aan derden.

MEER INFO

Wat omvat dit plan?

Het plan en zijn deelplannen vindt u op de websites van EnergieOverleg en de Nationale Klimaatcommissie.

De gewesten en de federale overheid leggen – ieder binnen hun eigen bevoegdheden - in dit nationaal plan en de daarbij horende afzonderlijke plannen per entiteit een reeks concrete maatregelen voor inzake het energie- en klimaatbeleid.

Dit ontwerpplan legt de krijtlijnen vast om de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem te maken. Het beoogt zowel ambitieuze doelstellingen als concrete maatregelen voor vijf kernthema’s volgens de vijf dimensies van de Europese Energie-unie: decarbonisering (daling van broeikasgasemissies en ontwikkeling van hernieuwbare energie), bevoorradingszekerheid, interne markt, energie-efficiëntie, en tot slot onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.

De ecologische transitie zal onvermijdelijk kosten veroorzaken. De regeringen van dit land zullen echter trachten deze kosten billijk te spreiden door verantwoord gedrag van bedrijven en burgers aan te moedigen.